תקנון תנאי השימוש באתר

ידוע לגולש/ המשתמש כי השימוש באתר נתיש מעיד על הסכמת המשתמש לכל התנאים הרשומים מטה בתקנון תנאי שימוש באתר וכפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
אתר “נתיש, ( להלן “האתר”) הינו אתר עיצוב אומנותי המציע לגולשים באינטרנט את שירותיו בתחום העיצוב והאומנות. המידע והתכנים באתר, הינם בבעלות בלעדית של בעל האתר ובעל גלרית “נתיש” ישראל פרימו.
מונחים והגדרות:
1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר ומתייחסים לגברים ונשים כאחד וזאת מטעמי נוחות בלבד.
2. “משתמש ” ואו “גולש” משמעותו- גולש או משתמש במישרין או בעקיפין באמצעות מחשב או תקשורת סולולרית באם זה גוף או אדם פרטי.
3. “תכנים” או “מידע”- משמעו , כל תמונה, מוצר, יצירה, שרטוט, חומר, מילים, טקסט, המוצגים באתר בכל צורת מדיה לרבות צילומי מוצרים, יצירות ועיצובם, קובץ מחשב, קובץ גרפי, קוד מחשב, עיצוב ואופן עיצוב האתר, תרגום, עריכה מחדש, סימני מסחר, לוגו.
4. מובהר בזאת לכל גולש/ משתמש באתר, כי זכות השימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר הינם למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי לעשות שימוש במידע ובתכנים בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג’ כלשהו.
זכויות יוצרים:
5. ידוע לגולש/ המשתמש שבאתר מוצגים תמונות של מוצרים, יצירות ותכנים שעליהם חלים זכויות יוצרים והשייכים לנתיש ישראל פרימו בלבד, ובנוסף קיימים תכנים ותמונות שמקורם בצד שלישי, וכי אין למשתמש זכות להעתיק, לשכפל, להדפיס, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ואו התמונות וכל מידע אחר ותכנים אחרים המוצגים באתר, ואו לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בלא הסכמה מפורשת מאת “נתיש” ישראל פרימו מראש ובכתב.
6. ידוע לגולש/ משתמש כי המידע והתכנים באתר נתיש מכילים תכנים מקוריים שמקורם בעיצובים מקוריים של נתיש בלבד וחלקם רשומים כמדגמים רשומים ברשם המדגמים של מדינת ישראל.
פורום:
7. נתיש מאפשרת לגולש להשתמש בפורום שבאתר בנושאי עיצוב ותגובות. למשתמש ידוע כי ההודעות אינן נערכות על ידי נתיש ומוצגות בפורום כפי שהן מבלי שנתיש בודקת את את נכונותן, ואו דיוקם. על כן, נתיש לא תישא שום אחריות שהיא בגין נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש או הודעות בפורום נתיש.
8. המשתמש מתחייב כי ההודעות שיפורסמו על ידו בפורום, לא יכללו חומר פוגע, הפרות זכויות קנייניות של אחר, או חומר מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, לשון הרע, הטעיה, או כל דין אחר.
9. המשתמש מתחייב לפצות ואו לשפות את נתיש בגין כל הוצאה ואו נזק שיגרם עקב הפרת הוראות תקנון זה על כל סעיפיו לרבות פגיעה בזכויות צד שלישי.
10. ידוע למשתמש כי נתיש רשאית בכל עת לערוך, לשנות, לתקן, לפרסם, למחוק הודעות בשלמותן ואו בחלקן מהפורום על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבל לתת לכך הודעה מראש.
11. נתיש רשאית להפסיק את פעילות הפורום ללא הודעה מוקדמת ולא תהיה טענה למשתמש כלפי נתיש בשום צורה שהיא.
קישורים:
12. באתר מתפרסמים קישורים לאתרים מומלצים באינטרנט. נתיש לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ולמידע המוצגים באתרים אלו ולא תהיה אחראית על נזקים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בגין השימוש באתרים אלו.
קניין רוחני:
13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים וזכויות הבעלות, השימוש בתכנים, ובמידע המוצגים באתר נתיש, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר בתכנים שייכים לנתיש ישראל פרימו באופן בלעדי ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתכנים ובמידע וכי השימוש בתכנים ובמידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
14. המשתמש מצהיר כי יתכנו נסיבות, בין אם בשליטת נתיש ובין שלא, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, טעויות אנוש, באגים, האקרים, בהם יאבד מידע ואו לא תתאפשר גלישה לאתר, ומתחייב לא לתבוע ולטעון נגד נתיש בגין אירועים אלו.
15. נתיש רשאית לשנות את התקנון מעת לעת ותפרסם הודעה בנידון בחדשות האתר.
מקום השיפוט הבילעדי בכל ענין ודבר הנוגע לאתר נתיש ואו להסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב לפי ובהתאם לדיני מדינת ישראל.